Služby

Poskytujeme komplexní služby v oblasti výstavby energetických zařízení.

Realizace staveb.

Přetváření myšlenek v realitu, tedy vlastní výstavbě, věnujeme nejvíce času a energie. Zaměstnáváme tým odborníků, který ve spolupráci s projektanty zvládne i náročné stavební výzvy kvalitně a ve vymezeném čase.

Jsme připraveni provést vás všemi etapami vašeho záměru. Od zpracování počátečních analýz a návrhu koncepce, přes zpracování kvalitní projektové dokumentace a zajištění veškerých legislativních požadavků, až po realizaci celé stavby a následný servis a dohled.

Oblasti, ve kterých nejčastěji poskytujeme naše služby:


Kotelny na plynná i kapalná paliva

Mezi nejběžnější typy patří teplovodní a parní kotelny. Specializujeme se však i na další typy, jako jsou horkovodní, termoolejové pro technologie ap., spalující všechna dostupná paliva (zemní plyn, P-B, olej ap.). Při našich návrzích dbáme na celkovou efektivitu řešení s využitím nejmodernějších technologií.

Kotelny na pevná paliva

Ačkoli se zdá, že spalování tuhých paliv je na ústupu, máme stále řadu zákazníků, kteří palivovou základnu na bázi tuhých paliv (uhlí, biomasa ap.) výhodně využívají.

Kogenerace

Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie je „trendy“ řešení. Našim klientům nabízíme komplexní řešení spojené s instalací plynových motorů nebo turbín a navazující elektroinstalace.

Úpravny parametrů

Většina energetických sítí vyžaduje úpravu parametrů v daném místě, nebo lokalitě. Nezůstáváme stranou a jsme aktivní v oblasti výměníkových stanic větších výkonů, centrálních nebo objektových předávacích stanic, redukčních stanic ap.

Vytápění, chlazení, vzduchotechnika a klimatizace

Žádný dům, obchodní centrum, škola, nemocnice, průmyslový podnik ap., se neobejdou bez vnitřních technických instalací pro zásobování teplem a chladem, případně větrání a klimatizaci. Zde nabízíme ucelená řešení s využitím nejlepších dostupných technologií.

Potrubní rozvody

Podstatnou součástí všech distribučních soustav energií jsou potrubní rozvody. Našim partnerům poskytujeme služby v oblasti dodávek teplovodních i parních rozvodů v rámci CZT, rozvodů tepla, chladu v obchodních centrech vč. technologických rozvodů např. plynů, olejů ap. v rámci průmyslových objektů.

Chladící zařízení

Centrální zdroje chladu jsou neodmyslitelnou součástí obchodních center i výrobních objektů. Nabízíme dodávky a montáže chladících zařízení na bázi absorpčního i kompresorového chlazení s využitím komponent předních tuzemských i světových výrobců.

Úpravny vody

Pro dlouhodobou životnost a dosažení špičkových parametrů vašich zařízení dbáme rovněž o kvalitu používané vody. Staráme se o vodu na všech úrovních - filtrace, změkčování, reverzní osmóza, decarbonizace ap.

REFERENČNÍ STAVBY

Další aktivity

Projekce a inženýring.

Kvalitní projektová dokumentace v kombinaci s efektivním inženýringem jsou dobrým předpokladem pro úspěšné vedení a řádné a včasné dokončení stavby. Zpracování projektové dokumentace a komunikaci s účastníky stavebního procesu proto věnujeme maximální pozornost. Tento segment našeho podnikání zajišťujeme vlastními silami, nebo v úzké kooperaci se sesterskou společností EVELIS s.r.o.

Servis a dohled.

Realizací stavby ovšem naše služby nekončí. Našim klientům poskytujeme následný záruční i pozáruční servis včetně dohledu nad celým dílem formou energetického managementu tak, aby byly dosaženy plánované ekonomické efekty.

V rámci servisních služeb zajišťujeme na zařízeních pro výrobu a distribuci energií jak preventivní servisní prohlídky a údržbu těchto zařízení, tak i operativní službu v případě neočekávaných situací (pohotovostní a havarijní služba).